Video  

MAGANDANG BALITA para sa HOLLAND AMERICA LINE Crewmembers | LIVE interview kay Adrian Bulacan

Kilalanin natin si Adrian Bulacan isang waiter ng HAL na mag bibigay inpormasyon sa bagong update o status ng kanilang barkong sinasakyan

Rinell Banda
BSCS Founder|Vlogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *